UKOLIKO STE U MOGUĆNOSTI DA PODRŽITE DALJNJI RAD NAŠEG BLOGA MOŽETE TO UČINITI DONACIJOM PUTEM PAYPALL-a U PROZORU DONACIJA

subota, 14. svibnja 2016.

HRVATSKE VODE - KOGA PLAĆAMO I KAKO PRESTATI


NEMA NOVCA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA

Dok isplate plaće za 850 zaposlenih i 108 direktora, ‘opsluže’ 156 službenih vozila ne ostane im ništa!

Čini se kako su Hrvatske vode zapravo javna ustanova koja je sama sebi svrha, odnosno sve te silne naknade hrvatski građani izdvajaju samo za plaće zaposlenih čija je prosječna plaća 7.300 kuna.
To jednostavno više nije slučaj. Čak je i jedan od čelnih ljudi Hrvatskih voda prije dva dana kada su počele posljednje poplave nemoćno priznao kako obrana od poplava u Hrvatskoj traje cijelu godinu od siječnja do prosinca. Znači sezona poplava kod nas traje 12 mjeseci i tu su oni iz Hrvatskih voda potpuno nemoćni, što su i dokazali zadnje tri godine kada se nakon svake malo veće kiše u Hrvatskoj dogodi poplava katastrofalnih razmjera. Ako nije Slavonija onda je Baranja, ako nije Baranja onda je Međimurje, ako nije Međimurje onda je Pokuplje, ako nije Pokuplje onda je Posavina ako nije Posavina onda je Zagorje itd., itd.. I oni tu nikad ništa ne mogu, uvijek je kriv netko peti – nikad oni.
Zanimljivo Hrvatske vode čija je jedna od najbitnijih zadaća sustav obrane od poplava i bujica nikad nema novca za tu namjenu. Iako ubiru nekoliko različitih vodnih naknada što im na godinu donese više od milijardu i pol kuna prihoda dok namire sve svoje potrebe ne ostane im ništa.
Ispada da su Hrvatske vode zapravo javna ustanova koja je postala sama sebi svrha. Ispada da sve te silne naknade hrvatski građani plaćaju samo kako bi društvo imalo za plaće 850 zaposlenih. Točnije Hrvatske vode imaju 844 zaposlenika, od kojih je 108 na rukovodećim pozicijama. Osim toga Hrvatske vode imaju 156 službenih vozila pa dok se opsluže vozila, benzin, servisi, gume i slično. Već godinama se tvrdi kako Hrvatske vode imaju najmanje stotinu radnika viška, ali svake godine se zaposle deseci novih partijskih uhljeba, pa osim 65 posto inženjera, magistara i doktora znanosti, 20 posto partijskih uhljeba na kraju ostane vrlo malo pravih radnika koji bi trebali raditi one poslove koji stoje u opisu te javne ustanove.
Rashodi poslovanja u 2014. iznosili su više od milijardu i 380 milijuna kuna, a rashodi za zaposlene oko 125 milijuna kuna. Zanimljivo da u Hrvatskim vodama imaju jednu od najvećih prosječnih plaća u Hrvatskoj – 7.300 kuna. Donedavno im je prosječna plaća bila više od 11.000 kuna, no sad je u Vodama taj prosjek “samo” 7.336 kuna.
A što tek reći za Agenciju za vodne putove gdje je svaki drugi zaposleni na rukovodećoj poziciji (njih 14 od ukupno 28 zaposlenih). Agencija ima 6 službenih vozila, isplaćuje oko 300 tisuća kuna godišnje za rad Upravnog vijeća, a uz to je u 2014. imala više od 600 tisuća kuna rashoda za intelektualne usluge. Ukupni rashodi poslovanja ove agencije u 2014. iznosili su 9.731.643 kune, a rashodi za zaposlene 3.218.650 kuna.
Iako su štete od poplava u Hrvatskoj u zadnjih 10 godina iznosile su više od 2,6 milijardi kuna, u Hrvatskim vodama nakon svake jače kiše nemoćno sliježu ramenima, jer oni jednostavno ne mogu ništa u zaštiti od poplava.
PXL_100114_705
Na kraju kao podsjetnik dajemo pregled svih vodnih naknada koje plaćaju hrvatski građani:
1. Vodni doprinos
Vodni doprinos je vodna naknada koja je izvor sredstava za financiranje vodnoga gospodarstva. Prihodi od vodnoga doprinosa koriste se za gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju, provedbu preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava, podmirenje troškova pripremnih i pravnih radnji radi upisa javnoga vodnoga dobra u zemljišne knjige i katastar te kupnje i izvlaštenja nekretnina u korist javnoga vodnoga dobra
Prihod od vodnoga doprinosa koristi se prema načelima solidarnosti i prvenstva u potrebama na državnom području Republike Hrvatske. Jedinicama lokalne samouprave pripada 8 posto vodnoga doprinosa naplaćenoga na njihovom području. Hrvatske vode su u obvezi jednom mjesečno doznačavati ovaj iznos proračunima jedinica lokalne samouprave. Ta sredstva koriste se za građenje i rekonstrukciju građevina oborinske odvodnje u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.
2. Naknada za uređenje voda
Ovu naknadu plaćaju vlasnici ili drugi nositelji ovlasti korištenja ili upravljanja nekretninama, a troši se za financiranje stručnih, administrativnih i drugih poslova upravljanja vodnim sustavom, koji imaju obilježja javnih službi. Od naknade se financira i priprema planova za obranu od poplava i obranu od leda, planova za zaštitu od erozija i bujica, redovno tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za odvodnju i za navodnjavanje i upravljanje melioracijskim sustavima.
3. Naknada za korištenje voda (slivne vode)
Ova naknada se plaća za zahvaćanje i korištenje voda iz njihova prirodna ležišta i za njihovo korištenje za različite namjene. Naknada se plaća i za korištenje vodnih snaga radi proizvodnje električne energije i za pogon različitih uređaja. Naknadu plaćaju i korisnici u melioracijskom sustavu za navodnjavanje. Obveznici plaćanja naknade za korištenje voda su pravne i fizičke osobe koje zahvaćaju i crpe vodu iz njena prirodnog ležišta, neovisno o namjeni za koju se voda koristi. To su različite namjene u industriji, uslužnim djelatnostima, poljodjeljstvu i komunalnim djelatnostima.
Ovom naknadom, što se plaća za vodu koja je opće dobro, država osigurava sredstva ili dio sredstava potrebnih za financiranje djelovanja kojima se čuvaju vode, osigurava njihovo prirodno obnavljanje i stvaraju uvjeti za njihovo privođenje namjenskom korištenju. Takva je naknada uvedena i u većini europskih zemalja.
U nas se sredstva ove naknade koriste za financiranje poslova osiguravanja vodnih zaliha i za razmjerno sudjelovanje u snašanju izdataka za poslove s obilježjima javnih službi. Dio ove naknade koristi se za ulaganja u građenje novih vodnih građevina za korištenje voda. To su različiti vodozahvati, uređaji za pročišćavanje voda za piće, vodospreme i magistralni cjevovodi. Naknada za korištenje voda ne plaća se za opću uporabu voda.
4. Naknada za zaštitu voda
Naknada za zaštitu voda plaća se za onečišćenja voda. Onečišćenje voda je promjena kakvoće voda koja nastaje unošenjem, ispuštanjem ili odlaganjem hranjivih i drugih tvari u vode, utjecajem energije ili drugih uzročnika, u količini kojom se mijenja korisna svojstva voda, pogoršava stanje vodenih ekosustava i ograničuje namjenska uporaba voda.
Ovu naknadu plaćaju sve osobe koje ispuštaju otpadne vode, uključujući i kućanstva. Naknadu plaćaju i osobe koje stavljaju u promet ili za vlastite potrebe uvoze mineralna gnojiva i sredstva za zaštitu bilja.
Sredstva ove naknade koriste se za financiranje poslova zaštite voda i za razmjerno sudjelovanje u snašanju izdataka za poslove koji imaju obilježja javnih službi. Dio sredstava ove naknade koristi se za ulaganje u građenje novih vodnih građevina za zaštitu voda.

Kako ih prestati plaćati?Iz sada već lijepe kolekcije pisama koje ljudi sastavljaju i šalju na sve strane, i koja nam ljubazno ustupaju kako bismo ih mogli objaviti širem krugu ljudi izdvajamo i editirani predložak pisma tvrtci HRVATSKE VODE koje im je poslao naš čitatelj.
HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski odjel za slivove mora i jezera
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „rijeka i potoka“
Nigdjezemska 12, 00000 Nedođin
nr. Vodni Vodovodić
Poštovani,
Pošto sam dobio uplatnice od tvrtke koju Vi predstavljate i na kojima zahtjevate da Vam platim određenu svotu novca za uslugu koju mi ne pružate, a sukladno zakonu o pravu na pristup informacijama, želio bih dobiti slijedeće informacije od Vas:
1. Da li sam Ja sa Vama osobno ili s Vašom tvrtkom potpisao ikada ikakav pisani ugovor na papiru u kojem se obvezujem da ću Vam svake godine uplaćivati određenu svotu novca?
Ako jesam, želim da mi dostavite taj i takav pravovaljani ugovor potpisan mojom rukom i ovjeren od javnog bilježnika.
2. Pošto je Vaša tvrtka obveznik PDV-a, po zakonu ste mi dužni ispostaviti fiskalni račun za naplaćenu svotu novca, zanima me da li ste u mogućnosti dostaviti mi takav račun na kojem detaljno stoji kakvu uslugu i po kojoj cijeni mi naplaćujete?
Ako mi dostavite pravovaljanu dokumentaciju koju tražim od Vas, gore pod točkom 1. i 2., u roku od 15 kalendarskih dana od Vašeg primitka ovog mog zahtjeva, drage volje ću vam uplatiti cjelokupnu svotu novca s Vaših uplatnica.
U Nedođiji: 14. 5. 2016.
S poštovanjem, u dobroj vjeri, bez zle namjere
Sva prava pridržana
Bez prejudiciranja
Ime i Prezime
Vlastoručni potpis: __________________
Prilog: Kopija Vašeg pisma

( izvor dnevno.hr / zvono-istine.org / uredio anonymous )

Nema komentara:

Objavi komentar